Status en voortgang

13-02-2019: De Rechtbank Limburg concludeerde op 13 februari dat er geen gegronde beroepen zijn tegen de door de gemeente Peel en Maas verleende omgevingsvergunning voor de bouw van Windpark Egchelse Heide. Hiermee blijft de vergunning in stand.

17-01-2019: Zitting Rechtbank Roermond 

12-06-2018: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 12 juni 2018 positief beschikt op de door Windpark Egchelse Heide ingediende aanvraag voor SDE-subsidie voor een windpark met 5 windturbines. Dit is een belangrijk besluit als onderdeel voor de toekomstige financiering.

09-03-2018: Het college heeft de definitieve omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van Windpark Egchelse Heide

18-12-2017: Het college heeft een ontwerp omgevingsvergunning vastgesteld voor het realiseren van het Windpark Egchelse Heide

04-12-2017: Het college heeft besloten dat voor het plan van Windpark Egchelse Heide geen milieueffectrapportage noodzakelijk is

04-12-2017: Het college heeft besloten om in te stemmen met een intentieverklaring met Windpark Egchelse Heide B.V. en rekening te houden met de subsidie tranche in het voorjaar 2018

18-09-2017: College van B&W van de gemeente Peel en Maas spreekt zich uit voor Windpark Egchelse Heide

16-03-2017: Aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Peel en Maas

20-10-2016: Oprichting Windpark Egchelse Heide BV

31-04-2016: Provincie Limburg verleent principe medewerking

09-10-2015: Principeverzoek is akkoord bevonden

nummer 11
Het College van B&W van de gemeente Peel en Maas heeft met een positief besluit op het ingediende principeverzoek de weg vrijgemaakt voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure van het Windpark Egchelse Heide.

 

 

20-08-2015: Principeverzoek ingediend bij de gemeente

In de 1e bijeenkomst van de Klankbordgroep (KBG) is het Principeverzoek uitgebreid toegelicht en heeft de KBG instemming verleend om het Principeverzoek in te dienen bij het College van B&W. Het Principeverzoek om planologische medewerking voor Windpark Egchelse Heide is vervolgens op vrijdag 24 juli verstuurd. Een principeverzoek is een verzoek om nadere informatie over de planologische haalbaarheid van een plan. Het College van B&W van de gemeente Peel en Maas zal een voorlopig standpunt innemen, daarbij wordt onderzocht of het plan past binnen het ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie Limburg en de gemeente Peel en Maas. Over het vervolg houden we u op deze plaats zo goed mogelijk op de hoogte.

 

14-07-2015: Windpark Egchelse Heide presenteert plannen

Infoavond 01Op dinsdag 14 juli waren ca. 50 belangstellenden in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel aanwezig om zich te laten informeren over de plannen m.b.t. de realisatie van een windpark langs de Haambergweg in Egchel. Als u geïnteresseerd bent in de sheets die deze avond gepresenteerd zijn, dan kunt u ze hier bekijken. Deze avond werd de aanwezigen tevens de gelegenheid geboden om zich aan te melden voor de klankbordgroep. De 1e bijeenkomst van de klankbordgroep staat gepland op maandag 20 juli. Vervolgens zal het principeverzoek ingediend worden. Na beoordeling van dit verzoek door de Infoavond 02gemeente zal gestart worden met de noodzakelijke onderzoeken en vergunningprocedures.